ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Συντήρηση

Υφιστάμενων επαγγελματικών χώρων
Ο τομέας συντήρησης επαγγελματικών χώρων αποτελεί ένα κεφάλαιο στο οποίο η εταιρία επενδύει σταθερά τα τελευταία οκτώ χρόνια. Εν δυνάμει πελάτες αποτελούν μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν μεγάλο όγκο κτιριακών εγκαταστάσεων. Σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη διαμορφώνεται μία ολοκληρωμένη...

Κατασκευή

Ποιοτικών τεχνικών έργων
Στα έργα που κατασκευάζει η ERGOPLUS - βιομηχανικά κτίρια, κτίρια γραφείων και κατοικιών και ιδιωτικά τεχνικά έργα υποδομής περιορισμένης κλίμακας - δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της ποιότητας, η οποία διασφαλίζεται μέσα από ένα σύνολο διαδικασιών και ελέγχων, ώστε να...

Αναβάθμιση

Υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων
Στόχος της ERGOPLUS, σε ό,τι αφορά στον τομέα της αναβάθμισης υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, είναι μέσα από μία ολιστική προσέγγιση, να δημιουργεί χώρους προσαρμοσμένους στις ανάγκες των πελατών της, χώρους υψηλής περιβαλλοντικής ποιότητας με υψηλά επίπεδα θερμικής άνεσης, χώρους που θα...

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η εταιρεία λειτουργώντας με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον πελάτη εφαρμόζει σε κάθε έργο ένα σύνολο διαδικασιών, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής σημεία:

Ιδιωτικό συμφωνητικό

Η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο αναγράφονται όλοι οι όροι της συμφωνίας με τον πελάτη και το οποίο κατατίθεται στην εφορία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκκίνηση του έργου.

Αστική Ευθύνη

Η εταιρεία είναι ασφαλισμένη σε πολυεθνικό όμιλο ο οποίος καλύπτει οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτους ή στις εγκαταστάσεις του πελάτη από συνεργεία μας.

Εγγύηση Έργου

Η ποιότητα στην εργασία μας αποτελεί απαράβατη αρχή και αυτό διασφαλίζεται με την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από το ΤΣΜΕΔΕ, η οποία παραδίδεται στον πελάτη και παραμένει στην κατοχή του για διάστημα δύο ετών.

Χρονοδιάγραμμα

Η ολοκλήρωση του έργου στα πλαίσια του χρονοδιαγράμματος αποτελεί τη δεύτερη απαράβατη αρχή της εταιρίας, το δε χρονοδιάγραμμα αποτελεί συμβατική μας υποχρέωση και συμπεριλαμβάνεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό του έργου.

Για περαιτέρω εξασφάλιση του πελάτη μπορούν μετά από συμφωνία να συμπεριληφθούν ρήτρες καθυστέρησης.

Ημερολόγιο Έργου / Φωτογραφικό αρχείο

Με το πέρας κάθε έργου παραδίδονται στον πελάτη το ημερολόγιο του έργου, στο οποίο αναγράφονται οι εργασίες που εκτελέσθηκαν κάθε μέρα, τα μηχανήματα και το προσωπικό που εργάσθηκε κλπ, καθώς και μια πλήρης φωτογραφική αποτύπωση των δικτύων των Η/Μ εγκαταστάσεων.

Scroll To Top