Συντήρηση Επαγγελματικών χώρων

Ο τομέας συντήρησης επαγγελματικών χώρων αποτελεί ένα κεφάλαιο στο οποίο η εταιρία επενδύει σταθερά τα τελευταία οκτώ χρόνια. Εν δυνάμει πελάτες αποτελούν μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις που διαθέτουν μεγάλο όγκο κτιριακών εγκαταστάσεων. Σε συνεργασία με τον ιδιοκτήτη διαμορφώνεται μία ολοκληρωμένη πρόταση συντήρησης και διαχείρισης του συνόλου των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών, η οποία αποτυπώνεται σε δυο έγγραφα:

α) ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο περιλαμβάνει αναλυτικό τιμοκατάλογο όλων των πιθανών υπό εκτέλεση εργασιών

β) έναν οδηγό δόμησης στον οποίο αναγράφονται προδιαγραφές υλικών, μηχανημάτων κλπ.

Η συντήρηση δύναται να λάβει οποιαδήποτε από τις τρεις μορφές: Μόνιμη, περιοδική και έκτακτη συντήρηση.

Η μόνιμη συντήρηση διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της εγκατάστασης, με βασικά σημεία τα εξής:

 • Επιλογή ειδικοτήτων και αριθμού ατόμων σε συνεννόηση με το διαχειριστή.
 • Καθημερινή παρουσία προεπιλεγμένου συνεργείου στο χώρο της εγκατάστασης, αποκατάσταση βλαβών και συμπλήρωση ημερήσιου δελτίου εκτελεσθέντων εργασιών υπό την έγκριση του προϊστάμενου της εγκατάστασης.
 • Εβδομαδιαία επίσκεψη μηχανικού για έλεγχο ποιότητας εργασιών.
 • Συμπλήρωση πίνακα με τις εκτελεσθείσες εργασίες κοστολογημένες, βάσει προσυμφωνημένου τιμοκαταλόγου και αποστολή στο διαχειριστή.
 • Τιμολόγηση στο τέλος του μήνα και αποστολή τιμολογίων μαζί με τα πρωτότυπα δελτία εργασίας.

Η περιοδική συντήρηση λαμβάνει χώρα σε μηνιαία βάση και ολοκληρώνεται στα παρακάτω στάδια:

 • Μηνιαία επίσκεψη στο χώρο από μηχανικό, καταγραφή και φωτογράφιση ζημιών και φθορών.
 • Σύνταξη αναφοράς με φωτογραφίες και προτάσεις αποκατάστασης και αποστολή στον διαχειριστή προς έγκριση.
 • Αποκατάσταση των επιλεγμένων εργασιών από το κατάλληλο συνεργείο, φωτογράφιση και συμπλήρωση δελτίου εκτελεσθέντων εργασιών υπό την έγκριση του προϊστάμενου της εγκατάστασης.
 • Σύνταξη φωτογραφικού αρχείου με το πριν και το μετά της κάθε εργασίας και αποστολή στο διαχειριστή.
 • Συμπλήρωση πίνακα με τις εκτελεσθείσες εργασίες κοστολογημένες, βάσει προσυμφωνημένου τιμοκαταλόγου και αποστολή στο διαχειριστή.
 • Τιμολόγηση στο τέλος του μήνα και αποστολή τιμολογίων μαζί με τα πρωτότυπα δελτία εργασίας.

Η έκτακτη συντήρηση διαμορφώνεται ως εξής:

 • Εντός 12 ωρών από την αναφορά της βλάβης, το αρμόδιο συνεργείο παρευρίσκεται στο χώρο και επιλαμβάνεται του προβλήματος. Ακολουθεί φωτογράφιση και συμπλήρωση δελτίου εργασίας υπό την έγκριση του προϊστάμενου της εγκατάστασης.
 • Σύνταξη φωτογραφικού αρχείου με το πριν και το μετά της εργασίας και αποστολή στο διαχειριστή.
 • Συμπλήρωση πίνακα με τις εκτελεσθείσες εργασίες κοστολογημένες, βάσει προσυμφωνημένου τιμοκαταλόγου και αποστολή στο διαχειριστή.
 • Τιμολόγηση στο τέλος του μήνα και αποστολή τιμολογίων μαζί με τα πρωτότυπα δελτία εργασίας.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

40 SUPERMARKETS
22 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
6,000 ΤΜ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕΙ
Scroll To Top